Pixel (ID: 317804829967618)
en

algemeene voorwaarden

Overeenkomst van diensten 

Algemene voorwaarden Interieurstylist - Opdrachtgever Algemeen: Deze voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen opdrachtgever en interieurstylist onder nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 1.1 Definties

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan Interieurstylist Deyckstylingdesign heeft verleend.

1.3 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en Interieurstylist Deyckstylingdesign

tot stand is gekomen.

1.4 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.

1.5 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door Interieurstylist Deyckstylingdesign

1.6 Werk: Interieurstylist Deyckstylingdesign

die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies

Artikel 2. Algemeen 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen die de opdrachtgever sluit met Interieurstylist Deyckstylingdesign

. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en Interieurstylist Deyckstylingdesign

2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Interieurstylist Deyckstylingdesign en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld word en 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

2.5 Interieurstylist Deyckstylingdesign

heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten allen tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

Artikel 3.1 Offertes en opdracht overeenkomsten

3.2 Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door Interieurstylist Deyckstylingdesign

schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord schriftelijk bevestigd.

3.3 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via email door Interieurstylist Deyckstylingdesign

zijn bevestigd.

3.4 De door Interieurstylist Deyckstylingdesign

opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

3.5 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.

3.6 De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

3.7 Interieurstylist Deyckstylingdesign

kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.8 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Interieurstylist Deyckstylingdesign

niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.9 De opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van Interieurstylist Deyckstylingdesign

3.10 Interieurstylist Deyckstylungdesign heeft ten allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.

3.11 Op alle overeenkomsten gesloten met Interieurstylist Deyckstylingdesign

is het Belgische Recht van toepassing.

Artikel 4. De opdracht

4.1 Interieurstylist Deyckstylingdesign

doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Interieurstylist Deyckstylingdesign kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht ('Advies of Ontwerp') wordt uitgevoerd. Ook dat geval dient het overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit het Advies of Ontwerp -om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.

4.2 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan Interieurstylist Deyckstylingdesign onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Interieurstylist Deyckstylingdesign hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Interieurstylist Deyckstylingdesign is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

4.3 De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurstylist gegeven advies.

4.4 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van de Interieurstylist Deyckstylingdesign vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

4.5 Interieurstylist Deyckstylingdesign is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

Artikel 5. persoonsgegevens

5.1 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van Interieurstylist Deyckstylingdesign opgeslagen om opdrachten te verwerken.

Artikel 6. Prijzen en betaling

6.1Interieurstylist Deyckstylingdesign heeft voor de uitvoering van de Opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag.

Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.2 De vastgestelde prijzen zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

6.3 De km vergoeding bedraagt 0.35 euro per km ( wettelijk tarief voor km vergoeding).

6.4 Interieurstylist Deyckstylingdesign mag van Opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de uitvoering van de Opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 25% van het honorarium. Interieurstylist Deyckdtylingdesign mag na afronding van onderdelen van een Opdracht een factuur sturen. De hoogte van het bedrag wordt overlegd met de Opdrachtgever.

6.5 Het is aan de Opdrachtgever om Interieurstylist Deyckstylingdesign te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de Opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien Interieurstylist Deyckstylingdesign extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat Opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te stellen, dan zal Interieurstylist Deyckstylingdesign de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.

6.6 Interieurstylist Deyckstylingdesign kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het Advies of Ontwerp. De rol van Interieurstylist Deyckstylingdesign zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van Opdrachtgever met derde partij. Interieurstylist Deyckstylingdesign sluit geen overeenkomsten namens de Opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. Interieurstylist Deyckstylingdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Indien Interieurstylist Deyckstylingdesign uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 7. Eigendom- en auteursrechten

7.1 Op alle producten van Interieurstylist Deyckstylingdesign rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.

7.2 Interieurstylist Deyckstylingdesign heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt project foto's te maken en te vermenigvuldigen. De foto's kunnen als voorbeeld van styling en ontwerp gebruikt worden op www.Deyckstylingdesign. be

7.3 In het kader van de opdracht door Interieurstylist Deyckstylingdesign tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Interieurstylist Deyckstylingdesign heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

7.4 Aan tekeningen gemaakt door Interieurstylist Deyckstylingdesign kunnen geen rechten ontleend worden. Interieurstylist Deyckstylingdesign is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.

7.5 Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan Interieurstylist Deyckstylingdesign. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het Advies of Ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van Interieurstylist Deyckstylingdesign , tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 8. Klachten

8.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten Interieurstylist Deyckstylingdesign van dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan Interieurstylist Deyckstylingdesign worden medegedeeld.

8.2 Indien de klacht gegrond is, zal Interieurstylist Deyckstyligdesign de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen gekomen.

Interieurstylist deyckstylingdesign

vennestraat 30

2275 gierle

Pixel (ID: 317804829967618)